Činnosti

Energetická efektívnosť

Pre zlepšenie európskej konkurencieschopnosti, zníženie nákladov na energiu je strategickým bodom. Energetická účinnosť v priemyselných procesoch prináša zníženie spotreby primárnej energie, zmiernenie emisií skleníkových plynov a zlepšenie trhovej sily malých a stredných podnikov (MSP). Nariadenia EU (2006/32/ES) zdôrazňuje úlohu členských štátov, aby zabezpečili dostupnosť účinných programov energetických auditov, ktorých cieľom bude identifikovať možné opatrenia na zvýšenie energetickej účinnosti, aplikované na všetkých koncových spotrebiteľov, vrátane MSP.

Ale zatiaľ čo niekoľko bolo vynaložené úsilie na štandardizáciu pre stavebné audity a energetické certifikácie budov, priemyselné audity pre MSP stále potrebujú osobitný systém a nástroje. Zapojenie partnerov z 5 európskych krajín, LiCEA partnerstvo si kladie za cieľ nájsť výsledky užitočné pre MSP nachádzajúce sa v strednej Európe.

Energetická účinnosť v MSP bude dosiahnutá pomocou LiCEA projektu (Life Cycle based Energy Audit). Projekt vyvíja a aplikuje inteligentný LiCEA nástroj pre objavenie nevyužitých možností energetických úspor v komplexnom výrobnom procese (od prepravy materiálu do podniku až po dopravu finálnej produkcie k zákazníkovi). AIEC je jedným zo šiestich projektových partnerov, ktorý je zodpovedný za implementáciu nástroja na Slovensku.

Kľúčovým prvkom činnosti je inovatívny audit analyzujúce energie použitej v čiastočnom životnom cykle produkcie - analyzuje už energie použité pri preprave materiálu do výroby rovnako tak ako prepravu vyrobeného výstupu k zákazníkovi (LCA analýza). Presné vedomosti o spotrebovanej energii v logistike predstavuje pridanú hodnotu pre MSP, ktoré sú primárne cieľovou skupinou projektu. Energetický audit je známy ako prieskum, analýza a hodnotenie energetických tokov za účelom úspory energie a obmedzenie množstva energetických vstupov bez negatívneho ovplyvnenia výstupu vyrobenej produkcie.

turbína

V rámci aktivity energetickej efektívnosti boli stanovené nasledujúce ciele:

1) vytvorenie LiCEA SMART nástroje - elektronický nástroj (Excel Sheets) umožňuje objaviť nevyužité príležitosti úspory energie v dodávateľskom reťazci MSP v miestnych priemyselných klastroch;

2) identifikácia energetických vstupov do výroby MSP;

3) vytvorenie medzisektorových akcií - presun ťažiska od výrobnej fázy k predchádzajúcim alebo nadväzujúcim aktivitám predstavuje naprieč sektormi prielom v oblasti energetickej účinnosti pre MSP;

4) dodávka LiCEA SMART nástroje - smerom k miestnym energetickým agentúram pre ďalšie rozšírenie aplikácie a neustáleho zdokonaľovania LiCEA nástroje.

Soubory ke stažení