Novinky

Medzinárodná konferencia PPP4Broadband Days v Blede, Slovinsko

november 2013

Vo štvrtok 14. novembra sa konala medzinárodná konferencia vo Slovinskom Blede. Celý deň bol venovaný téme rozvoja broadbandové infraštruktúry v odľahlých oblastiach.

Konferencie sa zúčastnilo približne 100 účastníkov zo 13 krajín, predovšetkým zástupcovia orgánov verejnej správy, miestnych orgánov a poskytovateľov komunikačných služieb.

Najprv mali účastníci možnosť vypočuť si 2 možné prístupy k rozvoju broadbandové infraštruktúry na vidieku / odľahlých oblastiach: projekty PPP4Broadband a TV WEB, ktoré sú spolufinancované nadnárodnými kooperačnom programom Juhovýchodná Európa.

V súvislosti s nadchádzajúcim programovacím obdobím 2014 - 2020 pán Henkel z DG Connect Európskej komisie prezentoval broadbandovu politiku Európskej únie a možnosti jej financování. Vyzval všetkých účastníkov, aby aktívne presviedčali svoje národné vlády pre zahrnutie širokopásmového pripojenia ako jeden z prioritných bodov operačných programov jednotlivých krajín.

Rečníci v tretej časti prerokovali význam investície do širokopásmového pripojenia vo vidieckych oblastiach z hľadiska ekonomických a sociálnych dôsledkov a širokú škálu dostupných služieb pre občanov. Ďalej boli prezentované 4 prípadové štúdie zavádzanie širokopásmového pripojenia vo vidieckych oblastiach, a to zo Slovinska, Slovenska, Rumunska a republiky Macedónsko.

Popoludňajšie zasadnutie začalo s prezentáciou manuálu Ako používať PPP modelov vyvinutých v rámci projektu PPP4Broadband a pokračovalo diskusií pri okrúhlom stole, kde zástupcovia z verejného sektora, súkromného sektora, akademickej sféry, regulačných orgánov a Komisie EÚ diskutovali prípadné výhody a nevýhody PPP (public-private partnership) v zavádzaní Broadbandu.

Všetci sa zhodli, že konference byla veľmi úspešná najmä preto, že padlo veľa rôznych názorov a prístupov, ktoré možno použiť ako osvedčené postupy v ďalšej práci na projekte.