Novinky

LiCEA školiaci seminár na Slovensku

december 2014

Ako zabezpečiť, aby aj Malé a stredné podniky mali podrobný prehľad o energetických tokoch a mohli tak identifikovať možné cesty k zlepšeniu energetickej efektívnosti pri výrobe? Ako používať SMART LiCEA nástroje vyvinuté presne pre tieto účely? Aké konkrétne výhody LiCEA audity prinášajú malým a stredným podnikom na Slovensku?

Odpovede na všetky spomínané otázky dostali účastníci školiaceho seminára, ktorý organizovala Agentúra pre inovácie a európsku spoluprácu v spolupráci s LiCEA externými audítormi.

AIEC spolu s externými LiCEA audítormi poskytli zamestnancom SIEA (Slovenské národné inovačné a energetické agentúry) školenie o tom, ako sa orientovať v a ako používať LiCEA nástroje pre realizáciu procesných energetických auditov v sektore MSP. Každý účastník školenia navyše dostal všetkých 6 verzií nástroja (pre 6 rôznych priemyselných odvetví), súvisiace podklady a manuály.

Cieľom školenia bolo tiež zvýšiť všeobecné povedomie o význame energetických auditov v sektore malých a stredných podnikov vzhľadom na to, že MSP predstavujú väčšinu podnikateľských subjektov, ktoré prispievajú veľkou mierou k rastu HDP a zároveň k energetickej spotrebe a emisiám skleníkových plynov.