Činnosti

Rozvoj Broadbandu

Kvalitná infraštruktúra je kľúčovým prvkom pre rozvoj regiónov s cieľom prilákať investorov, podnikateľov a tiež zlepšiť kvalitu života občanov. Širokopásmové pripojenie je tento druh infraštruktúry, ktorá má, najmä v v odľahlých oblastiach juhovýchodnej Európy, významné medzery v pokrytí, kapacite a kvalite. Súkromný aj verejný sektor nemôže sám vyriešiť rozdiely v prístupe k širokopásmovým technológiám v juhovýchodnej Európe, je tu možnosť nadviazať úspešnú spoluprácu medzi medzi oboma sektormi. Projektoví partneri projektu PPP4Broadband si kladú za cieľ zlepšiť pokrytie širokopásmovým pripojením v v odľahlých, vidieckych oblastiach juhovýchodnej Európy vytvorením partnerstiev súkromného a verejného sektora.

Projektoví partneri na čele s AIEC skúma 9 PPP modelov riešiaca základný, NGA a Ultra-rýchle širokopásmové pripojenie. V každej zúčastnenej krajine sa bude navyše zakladať PPP4Broadband Národné centrum excelentnosti s rolou poskytnúť vedomosti, skúsenosti, metodiku (využívajúcej vyspelé modely PPP) a štandardizácii. Medzinárodná sieť PPP4Broadband centier excelentnosti bude zriadená za účelom zaistenia kvality a dostupnosti služieb aj po ukončení projektu.

Pre overenie a preukázanie fungujúceho konceptu projektu, metodika PPP4Broadband bude preukázaná v troch pilotných oblastiach (Grécko, Macedónsko, Rumunsko), kde budú na základe troch PPP4Broadband modelov pripravené investície.

AIEC ako vedúci partner projektu PPP4Broadband prináša dôležité odborné znalosti do projektu, pretože má skúsenosti v oblasti rozvoja ICT, rozvoja širokopásmového pripojenia,  stratégií pre e-government a v oblasti aplikácie PPP modelov ve službách a tiež skúsenosti v podpore výskumu a podpore technologickej spolupráce medzi obchodnými spoločnosťami, univerzitami a verejnými činiteľmi.

Broadband building

V súvislosti s touto aktivitou rozvoja broadbandu, boli v rámci tohto projektu stanovené štyri základné ciele:

1) vyvinutí inovatívneho nástroja - 9 inovatívnych modelov vypracovaných na mieru ako užitočný nástroj pre verejných obstarávateľov, ktorý významne zjednoduší Public-Private Partnership (PPP) zadávacie konanie;

2) vytvoriť podporujúce infraštruktúru - založenie tzv. Center Excelentnosti v zúčastnených krajinách ako podporujúce infraštruktúra pre verejných obstarávateľov;

3) overenie vyvinutého konceptu - pre preukázanie použiteľnosti konceptu PPP4Broadband modelov i Center excelentnosti sú vybrané tri pilotné oblasti v 3 krajinách: Grécko (člen EÚ 15), Rumunsko (nový členský štát EÚ) a Macedónsko (kandidujúce štát);

4) vytváranie a rozširovanie povedomia a budovanie kapacít.